2018 YILI HİZMET VE BELGELER ÜCRET TARİFESİ

5174 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince,Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun 08.12.2017 tarih ve 233 sayılı oturumunda tesbit, Borsa Meclisinin 29.12.2017 tarih ve 57 sayılı oturumunda onaylanan hizmet ve belgeler ücret tarifesidir.

AÇIKLAMALAR

1- İhracat tescil işlemlerinden ücret alınmaz.

2- İşbu Tarifede tespit edilen nispi ve maktu ücretler 700,00.-TL’yi geçemez.

3- Kamu İktisadi Kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu kuruluşlarınca yapılan destekleme alım ve satımlarına ilişkin Borsa tescil ücreti muamelenin yapıldığı günü takip eden en geç 30 gün içinde ödenir.

4- Borsamız tarafından 2018 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Canlı Hayvan Borsası ile ilgili gelir kalemlerinde yukarıda belirtilen tutarlarda Hayvan Borsasının tutundurma faaliyetleri veya mevsimsel koşullar nedeni ile değişiklik yapma artırma, azaltma veya hiçbir ücret almama Yönetim Kurulunun uhdesindedir. Ayrıca, Canlı Hayvan Borsası faaliyete geçirildiğinde alınacak diğer ücretler meclisimizde görüşülerek karara bağlanacaktır.

5- 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna istinaden Satış Kooperatiflerinin Ortakları ile Üretim girdisi temini ve ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları her türlü muameleden Borsa Tescil Ücreti alınmayacaktır.

6- Tarım Satış Kooperatifleri il Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortak içi Satışları Tescile tabi değildir.

7- Dinar Zahire Pazarı Kantar Tartım Ücret Tarifesi üyelerimize ait araçlardan tartım ücreti alınmayacak olup, İş bu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

8- İşbu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası