Tescil İşlemleri

Borsamız kotasyon listesindeki maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsamıza tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.

Borsamıza tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsamızca tescil edilebilir.

Tüketicilerin kendi ihtiyaçları için yaptıkları alımlar ile borsamıza tabi maddelerin en az miktarları kadar veya bu miktarın altında yapılan alım satımlar tescile tabi değildir.

İlgili alım satım muamelelerin Tescil yaptırılma süresi 30 gündür. 30 gün içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Tescil olunan muamelelere ilişkin fiyatlar, alım ve satım şekilleriyle beraber aynı gün borsada yazılı olarak ilân edilir.  

Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Bu durumda tescil ücreti talep halinde iade edilir.

Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.

İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Ancak, ihracatçının ihraç ettiği malların yurt içindeki alımları tescile ve ücrete tabidir.

Tescil ücretinin, muameleyi tescil ettiren tarafından tescil esnasında peşin olarak ödenmesi esastır. 

Alım satım muamelesi tescil edildikten sonra, tarafların müştereken yaptıkları tescil ücretini etkileyecek değişiklikler, tescilin yapıldığı gün borsaya iletilir ve bu değişiklik tescil ücretinde bir artış meydana getirirse, aradaki fark tahsil edilir. Tescil ücretinde azalma meydana gelmişse ve aynı gün borsaya bildirilmiş ise, fazla alınan ücret ilgililere iade edilir. Tescil ücreti her işlem başına ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir.

 

TESCİLDE İSTENEN BELGE VE FORMLAR

Müstahsil Tescil Formu: Tescili yapılacak müstahsil makbuzları için bu form doldurulup tescil2@afyonborsa.org.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir.  (Müstahsil Formu için tıklayınız)

Fatura Tescil Formu: Tescili yapılacak faturalar için bu form doldurulup tescil2@afyonborsa.org.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir. (Fatura Formu için tıklayınız)

Yetki Belgesi Taahhütnamesi: Borsamızda firmalar adına tescil yaptıracak firma çalışanları/serbest muhasebeciler/mali müşavirler/yeminli mali  müşavirlerin yetkili olduklarına dair form düzenlenerek borsamıza teslim edilecektir. (Tüzel Kişiler için tıklayınız)   (Gerçek Kişiler için tıklayınız)

Diğer İstenen Belgeler: Tescili istenen belgenin aslı, aslı yoksa firma tarafından onaylı sureti, başka borsalardan yapılan alımları gösteren Tescil Beyannamesi ve Faturası, Müstahsil tescilinden dolayı doğacak stopaj vergisi ödendi makbuzu, Teminatlı çalışan üyelerimizin bir önceki ayın stopaj ödendi makbuzu ve muhtasar beyannamesi fotokopisi.

Ayrıca; tescil işlemleri yapılmadan önce üyelerimizin stok - stopaj – tescil ücreti borcu ve aidat borcu kontrolleri yapılmaktadır.

 

TESCİL MEVZUATI

*TESCİL YÖNETMELİĞİ (Tıklayınız)

*BORSAMIZ KOTASYON LİSTESİ (Tıklayınız)

*164 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)

*175 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)

*185 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız)

*185 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ EK LİSTE (BORSALARA KOTE EDİLEN MADDELER) (Tıklayınız)

*202 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Tıklayınız) 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası