Yönetim Kurulu Üyeleri

   


Mehmet MÜHSÜRLER
 Başkan

   
         
 Coşkun ORHAN
     Başkan Yrd.
 


İsmail ORTATEPE
Başkan Yrd.

 
Ali Rıza GÜRAKAR
     Sayman Üye
         
Ahmet UĞUR
Üye
 
Mesut ZOBALI

Üye
 
Ali ALP
Üye

 

BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 41- Borsa yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.

c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

d) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.

e) Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.

g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

h) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.

ı) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası