ET VE SÜT KURUMU KEMİK SATIŞ İLANI

Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğünde 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Parçalaması sonucunda ortaya çıkacak tahmini 900 Ton Sığır, Kuzu, Koyun, Keçi kemikleri üretildiği şekilde ambalajsız kombina depo teslimi 05.01.2018 günü 14:00 da kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

1 – Satışa katılacak olan firmaların 50,00 TL karşılığında Kemik Şartnamesi almaları zorunludur.

2 – Geçici teminat olarak 50.000,00 TL yatırılacaktır.

3 – Birim Fiyat Teklif Mektubu kapalı teklifin yapıldığı tarihinden itibaren 20 gün geçerli olacaktır. Fiyat teklifinde Ticaret ünvanı, Tebligat adresi gibi iletişim bilgileri eksiksiz olarak yazılacak ve teklif edilen fiyatlar KDV hariç olarak rakam ve yazı ile yazılacaktır.

4 – Satışta İstenecek Belgeler : Ticaret odası ve Sanayi odası sicil belgesi (güncellenmiş), Ticaret Sicil Gazetesi, Noter Tasdikli İmza Sirküsü (Vekaleten ihaleye katılınıyorsa Yetki Belgesi veya Vekaletname), Vergi Levhası, Fiyat Teklif Mektubu ile birlikte Geçici Teminat Mektubu veya teminatın yatırıldığını gösterir makbuz gibi evraklar imzalanarak zarfın içinde kapatılarak verilecektir.

5 – Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

6 – Teklifi kabul edilen alıcı firmaya kurum tarafından yapılan tebligata müteakip, en geç 3 (üç) gün içerisinde belirlenen kesin teminatı tevdii edip Kurumla satış mukavelesi imzalamaya mecburdur.

Bu hükümlere uymayan alıcının geçici teminatı kurumca irad kaydedilecektir. Ancak, Kurumun müteakip satıştan doğacak fiyat farkı vesair zarar ve ziyan ile masrafların talep hakkı saklıdır.

Son teklif verme tarihi ve saati Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Ayaş Caddesi No:78 Sincan/ANKARA adresindeki Personel Şefliğine 05.01.2018 günü  saat 14:00 a kadar elden veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirlenen gün ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Tel : 0-312 269 13 16

Ekleme Tarihi:4.1.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası