Hububat ve Bakliyat Satışı Hakkında

Borsamız Ticaret Dairesi Başkanlığı’ndan Gelen İlgili Yazıda

        

Stoklarda bulunan hububat, bakliyat ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında satılacaktır.

Satış fiyat ve esasları 01- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerlidir. 

Buna göre;

 1. A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına;

 • Makarna fabrikaları,
 • İrmik, Şehriye fabrikaları,
 • Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları,

en fazla 1 aylık fiili tüketimlerinin % 50’sine kadar peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

  Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

  2018 yılı yurt içi satış miktarları (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait miktarlar)  hesaplanırken;

 • Firmaların kendi grup şirketlerine,
 • Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
 • Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
 • Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,

düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Ocak 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) belge istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.).  

Satışa açılan stoklar;

1) ELÜS Makarnalık Buğday Stokları:

 • 2017 mahsulü ELÜS stokları,

2) ELÜS Dışında Kalan Makarnalık Buğday Stokları:

 • Mahsul yılı 2016, 2017, 2018 olanların tamamı,

          Kayseri Şube Müdürlüğüne bağlı Boğazlıyan ve Yenifakılı Ajans Amirliklerinde kapalı depolarda stoklu bulunan makarnalık buğdaylar satışa kapalıdır. Ancak bu depolarda bulunan ürünlere önceki aylardan para yatırmış olanların teslimatlarına Şubat ayında da devam edilecektir.

 

 1. B) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına;

Fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili:

Ekmeklik buğdaylar;

 • Un fabrikaları,
 • Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,
 • Bisküvi fabrikalarına,

Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar;

 • Un fabrikaları,
 • Bisküvi fabrikalarına
 • Besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere,
 • Yem fabrikalarına,

Kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak;

Ekmeklik buğdaylar;

 • Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar,
 • Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Mermer Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2016 mahsulü ekmeklik buğdaylar,
 • Erzurum Şube Müdürlüğüne bağlı Horasan Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2016 mahsulü 1373 kodlu ekmeklik buğdaylar, peşin bedel mukabili,

Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.

Ancak Diyarbakır 2015 mahsulü Bağlar, 2016 mahsulü Mermer ve Erzurum 2016 mahsulü Horasan Ajans Amirliğinde bulunan ekmeklik buğdaylar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir.

Vadeli Satışlar:

Piyasalarda yaşanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçekli işletmelerin beklentileri dikkate alınarak satışa açık olan yerli ekmeklik buğday stoklarından yıllık fiili tüketim miktarı 20 bin tona kadar (hesaplamada, mamul madde ihracat karşılığı buğday miktarı düşülmeyecektir) olan un fabrikalarına Şubat ayı satış fiyatlarımızla teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak (stok modülü üzerinden tanzim edilerek) sözleşme imzalanarak satılacaktır.

Satışa açılan stoklara aynı anda peşin ve vadeli vade farksız satış talebi gelmesi durumunda öncelikli olarak peşin satışa verilecektir.

Satışa açılan stoklar;

1) ELÜS Buğday Stokları:

 • Ek-1A/B listede bulunan stoklar,
 • Mahsul yılı 2017 olan ELÜS ekmeklik buğday stokları
 • Düşük vasıflı ekmeklik buğday stoklarının tamamı,

2) ELÜS Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları:

 • Satışa açık ithal ekmeklik buğdaylardan bakiye miktarlar ile 30/01/2019 tarihli ihale ile bağlantısı yapılan yaklaşık 155 bin ton,
 • Yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı olanların tamamı,

 

Ekmeklik Buğday Satışlarında;

Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2018 yılı için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.

Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2018 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday

Düşük vasıflı ekmeklik buğday satışlarında ise fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir)  fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına 1 Kg/gün, küçükbaş hayvan başına ise 0,2 Kg/gün hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına 12 gr/gün üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam 60 gr/gün, yarka, civciv vb. için 4 gr/gün, hindi palazı için ise 35 gr/gün üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri, 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili düşük vasıflı ekmeklik buğday tüketim miktarlarını,  2018 yılına ait yem ihracat miktarlarını ve ihracat miktarlarının buğday karşılığını veya yem ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Firmaların fiili tüketim rakamları hesaplanırken yem ihracatının buğday karşılığı düşülecektir.

C- ARPA:

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına:

 • Besici ve yetiştiriciler
 • Kendi yemini kendisi imal eden işletmelere,

en fazla 1 aylık fiili tüketimleri kadar peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Satışa açılan stoklar;

Arpa Stokları:

 • Tüm yerli arpalar,
 • İthal arpalar (sevk edilenler dahil),

ELÜS arpa stokları satışa kapalıdır.

Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.

Liman şubelerden sevkiyatla oluşan arpa satışlarında dağıtım sonucunda 100 ton ve üzerinde hakediş düşen başvuru sahiplerine 100 tonu aşan kısma ait teslimatlar en yakın liman şube stoklarından yapılacaktır.

           

            Arpa satışlarında talep toplamadan parasını yatıran başvuru sahiplerine satış/teslimat yapılacaktır.

            Üretici birlikleri üreticiler tarafından kendilerine verilen vekaletler doğrultusunda üretici namı hesabına mal bedeli yatırıp ürün teslim alabileceklerdir. Üretici birliği tarafından ürün bedeli yatırılırken hangi üretici adına yatırıldığı ve talep edilen ürün miktarı banka dekontunda belirtilecektir.

D- MISIR:

Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan ithal mısırlar 1.000 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili yanı sıra kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.

Satışa açılan stoklara aynı anda peşin ve vadeli vade farksız satış talebi gelmesi durumunda öncelikli olarak peşin satışa verilecektir.

E- ÇAVDAR, TRİTİKALE VE YULAF:

Satış Usul ve Esasları:

 • Serbest olarak,

çavdar, tritikale ve yulaf stokları kullanıcılarına Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.

Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır. Satışlara yoğun talep gelebileceği dikkate alınarak talimatımızın alınmasını müteakip 5 işgünü beklenerek satış gerçekleştirilecektir.

 

F- NOHUT, MERCİMEK:

Satış Usul ve Esasları:

 • Serbest olarak,

kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili veya peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak Ek-2’de belirtilen fiyatlardan natürel olarak satılacaktır.

            Ayrıca imalattan elde edilen çuvallı haldeki kalibre edilmiş nohut ve yeşil mercimekler ile paketli ürünlerin toptan ve perakende olarak 11/01/2019 tarih, E.11989 sayılı talimatımız ekinde gönderilen fiyat ve esaslarla satışına devam edilecektir. İmalattan elde edilen çuvallı bakliyatlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.       

Satışa Açılan Stoklar;

 • Stoklarımızda bulunan tüm nohut ve mercimekler,

Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.

Adıyaman Şube Müdürlüğü kapalı depolarında bulunan 2.452 ton, Çorum Şube Müdürlüğüne bağlı Çankırı Ajans Amirliğinde kapalı depolarda bulunan 822 ton ve Şereflikoçhisar kapalı depolarında bulunan 2.988 ton nohut, açık yığın satış fiyatları ile satılacaktır.

Nohut ve mercimek satışında;

 1. Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satış yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri girilerek nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.
 2. Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
 3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin girilmesi sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.

Stoklarımızda bulunan nohut ve mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.

G-ÇELTİK-PİRİNÇ:

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına: serbest olarak satılacak olup

 • Çeltikler, faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına,

peşin bedeli mukabili 2.650 TL/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla satılacak olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-5) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır. Çeltikler peşin bedel mukabili satışın yanı sıra 180 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.

Satışa Açılan Stoklar;

 • Mersin Şube stoklarında bulunan 7.360 ton Calrose çeltik,

Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ekteki (Ek-6) formla müracaatta bulunacaktır.

Müracaatta;

 • Bağlı olunan sanayi/ticaret odasından 2018 hasat döneminde faaliyette olduğunu gösterir belge,
 • 2018 (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) yılına ait fiili çeltik tüketim miktarı,

resmi olarak belgelenerek (bu belgeler resmi kurum ve/veya mali müşavir onaylı olacaktır) dilekçesi ekinde sunulacaktır.

Çeltik satışında;

 1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatlarımız ve 14.11.2018 tarih, E.249232 sayılı 2018 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
 2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek-7).
 3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
 4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.

            Ayrıca Kuruluşumuz tarafından toptan olarak satışa açık olan pirinçler (Adana, Bandırma ve Mersin Şubede stoklu bulunan), 50 ton ve üzeri toptan satışlarda peşin satışın yanı sıra 180 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.

H- GENEL HÜKÜMLER:

Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Ocak 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 200 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. Tahsise tabi stoklarda yeni kurulan fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır.

Vadeli vade farksız satışlarda, teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli ve vade farksız olarak yapılan satışlarda Şubat ayı sonuna kadar sözleşme imzalanabilecektir.

Vadeli vade farksız satışlarda imzalanan sözleşmelerin vade sonu ve teminat mektuplarının süresi sözleşme imzalayan şube müdürlüğünce takip edilecektir.

Talimatımızla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Satışlarda müracaatlar 07/02/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Alınan talepler 08/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak (teslimat şubesi) şube müdürlüklerine bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan satışı yapacak şube ise ivedilikle talepleri değerlendirerek yoğun talep gelen stoklar için gerekli hesaplamaları tamamlayıp talep sahiplerine en geç 11/02/2019 tarih mesai bitimine kadar tebligatta bulunacak ve mutlaka talep sahibi firmanın müracaatta bulunduğu şube müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilecektir.

Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 21/02/2019 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir. Bu süre sonunda 07/02/2019 tarihine kadar talepte bulunup da tahsisten dolayı fiili tüketim miktarından az ürün alan firmalar bakiye fiili tüketim miktarlarını (makarnalıkta aylık fiili tüketimlerinin %50’sini geçmeyecek şekilde) satışa açık diğer stoklardan 18/02/2019 tarihine kadar başvurmak kaydıyla temin edebileceklerdir. Firmalara yapılan bildirimlerde bu husus ayrıca belirtilecektir. Bu durumda da teslimatı yapacak şube, başvuru şubesine firmaların bakiye fiili tüketimini sorarak teslimat sonucunu yazılı olarak bilgi verecektir.

ELÜS ile alımı yapılan buğdaylar ELÜS olarak elektronik satış salonu olan borsalarda satılacak olup ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. ELÜS satışları önceden duyuru yapılmak sureti ile aylık fiili tüketim miktarından düşülerek yapılacaktır.

ELÜS buğday stokları sadece kullanıcısına satılabilecektir. ELÜS satışlarında maniplasyon ücreti alınmayacaktır.

ELÜS buğday stokları talep toplamak sureti ile sadece kullanıcılarına şartlı olarak fiili tüketim miktarlarına göre satılacaktır. ELÜS satışlarında her haftanın ilk 2 günü (Pazartesi ve Salı Günü) talep toplanacak, diğer günlerde seans düzenlenerek satış yapılacaktır.

            Bu kapsamda;

 • Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar için haftada bir gün seans düzenlenerek 2.000 ton satışa çıkılacak ve başvuru sahiplerine seans başına en fazla 100 ton satış yapılacaktır.
 • Ekmeklik/makarnalık buğdaylar için haftada en fazla 2 gün seans düzenlenerek 5.000’er tonluk partiler halinde satışa çıkılacak ve başvuru sahiplerine seans başına en fazla 1.000 ton satış yapılacaktır.
 • Tüm ELÜS satışlarında, satışı yapılacak olan ürünlerin fiyatı Ek-2’de belirtilen fiyatlardan yapılacaktır. Ek-2’de belirtilen fiyatlardan artış veya azalış yapılmayacaktır.

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan stokların Şubat ayına sarkan kısmının teslimatı Şubat ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

İklim koşulları sebebiyle ürününü açık yığınlardan teslim alamayan başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde kapalı depolarda bulunan (ELÜS hariç) ürünlerden teslimat yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinin talep formunda belirttikleri kodlardan ürün bulunmaması ve talep etmeleri halinde farklı kodlardan da teslimat yapılabilecektir. Ekmeklik ve makarnalık buğday teslimatlarının kapalı depolardan yapılması durumunda, ilgi talimatımızda belirtilen satış fiyatlarına ilave olarak maniplasyon ücreti alınacaktır. Depo değişikliği açık yığından teslimat yapılamayan şube müdürlüklerinin kapalı depoları için geçerli olup diğer şube kapalı depolarından teslimat yapılmayacaktır.

Ancak nohut ve mercimek satışlarında açık yığından teslimat yapılamaması durumunda başvuru sahiplerinin talep etmesi halinde diğer şube müdürlüklerinin açık/kapalı depolarından da teslimatlar karşılanabilecektir.

Talep sahiplerinin satışa açık ürünlerden almak üzere Kuruluşumuza müracaat etmesi durumunda, başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu ayrıca belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan bilahare teyit edilecektir. Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.

Tüm buğday satışlarında (ELÜS stokları dahil) alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları buğdayları üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-4) taahhütname alınacaktır.

Ek:

1A- İndirimli İlave Stok listesi 

1B- İlave Stok Listesi

2-   Fiyat listesi 

3-   Makarnalık buğday fiili tüketim hesaplama cetveli 

4-   Taahhütname

5-   Randıman göre çeltik fiyat listesi 

6-   Çeltik talep formu 

7-   Çeltik tutanağı 

 

üyelerimize duyurulur.

 

Ekleme Tarihi:4.2.2019

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası