Üyelerimizin Dikkatine

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; 10/09/2014 tarih ve 6552 Sayılı Kanun 11.09.2014-29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Yasa kapsamında anılan Kanun’un 77.maddesi ile 5174 Sayılı Kanun’a Geçici 18.madde eklenmiş olup, oda ve borsa üyelerinin yıllık aidat ve munzam aidatları, borsa tescil ücretlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede;
1-Anılan madde 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2.taksitleri anılan geçici 18.madde kapsamı dışındadır.
2-Bu maddenin yürürlüğüne girdiği tarih olan, 11.09.2014’ten önceki üye borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ve üyelerin, geçici 18.maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.
3- Başvuru üzerine, asıl alacağa Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ, sekiz eşit takside bölünecek ve üçer aylık dönemler halinde ödenecektir.
4-Vergi mükellefiyeti sona eren (Ticaret Sicili / Esnaf sicili kapanan) üyelerin, durumlarını belgelemeleri halinde taksitlendirme ve indirim hakkından faydalanabileceklerdir.
5- Borsa tarafından üyenin asıl alacağına; Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek, bulunacak toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.
6- Üyelerin aidat ve tescil ücretleri borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme ve indirim için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur ve borçların tamamen ödenmesi durumunda icra masrafları ve vekalet ücretleri üyeden talep edilmez. Borçlulardan dava açmış olanların bu davadan vazgeçmeleri gerekmektedir.
7- Taksitlerden  her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, kalan borca gecikme zammı oranı üzerinden gecikme zammı işletilmeye ve kalan kısım için icra takibine devam edilir.
Kanundan faydalanmak isteyen üyelerimizin bilgilerini önemle rica ederiz.
BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

Ekleme Tarihi:1.1.2001

Ekler

Başvuru Dilekçesi

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası